ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΟΙΚΙΠΑ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Κατά τα έτη 2021 – 2023 η ΟΙΚΙΠΑ συμμετείχε σε ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus σχετικό με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με τίτλο: « Νεανικές φωνές για το περιβάλλον». Στόχος ήταν η συνεργασία μαθητών, εκπαιδευτικών και ειδικών ΜΚΟ  περιβαλλοντικής εκπαίδευσης από τρεις ευρωπαϊκές χώρες (Τουρκία, Ελλάδα και Ισπανία) για να προετοιμάσουμε ένα σχέδιο δράσης περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Αποτελέσματα του προγράμματος ήταν η δημιουργία ενός εγχειριδίου – εργαλειοθήκης για σχολεία φιλικά προς το περιβάλλον και ανάπτυξης των γνώσεων και ικανοτήτων των εκπαιδευτικών στην περιβαλλοντική εκπαίδευση.  Δημιουργήθηκε επίσης  το «Agents of Change: Young Voices for the Environment MOOC (Massive Open Online Course), ένα διαδικτυακό Σεμινάριο με ελεύθερη πρόσβαση για όλους, σχετικό με θέματα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα, το εγχειρίδιο και το διαδικτυακό Σεμινάριο: https://sites.google.com/view/agents-of-change-young-voices-/main-page