Καθυστερεί η εφαρμογή του κλιματικού νόμου στους Δήμους

Το Μάιο του 2022 ψηφίστηκε μέσα σε κλίμα ελπίδας ο «Εθνικός Κλιματικός Νόμος» με στόχο, όπως αναφερόταν στον υπότιτλό του, τη «Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και την προστασία του περιβάλλοντος». Δεν έχουμε γενική εικόνα για το ρυθμό εφαρμογής του, αλλά, αν κρίνουμε από τα σχετικά με την τοπική αυτοδιοίκηση, η αναβλητικότητα καλά κρατεί και οι προθεσμίες που θέτει είναι ήδη απλές διακηρύξεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθ. 16 του νόμου 4936/2022 (ΦΕΚ 105/Α` 27.5.2022) οι Δήμοι όφειλαν μέχρι και την 31 Μαρτίου του 2023 να έχουν καταρτίσει και να έχουν θέσει σε εφαρμογή «Δημοτικό Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών – ΔηΣΜΕ». Σύμφωνα με το άρθρο αυτό το ΔηΣΜΕ «υπολογίζει το ανθρακικό αποτύπωμα σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 2, διερευνά, προσδιορίζει και ιεραρχεί τεκμηριωμένα τα απαραίτητα μέτρα και τις δράσεις για τη μείωση των εκπομπών του οικείου Ο.Τ.Α., είναι συμβατό με τους στόχους και τις πολιτικές του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), και αναθεωρείται ανά πενταετία τουλάχιστον.

Ειδικότερα, περιλαμβάνει απογραφή και στόχους μείωσης εκπομπών για τα κτίρια, τον εξοπλισμό και τις υποδομές που καταναλώνουν ενέργεια, που χρησιμοποιούνται από τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που εποπτεύονται από αυτούς, ενώ δύναται να συμπεριλαμβάνει και απορροφήσεις.

Δεδομένου ότι, όπως αναφέρεται στο ίδιο άρθρο, «Η εκπόνηση του ΔηΣΜΕ και οι επικαιροποιήσεις του, από 1η Ιανουαρίου 2024 αποτελούν προϋπόθεση για την αξιολόγηση προτάσεων των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού για την υλοποίηση προγραμμάτων μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας και της κλιματικής αλλαγής».

Αν κρίνουμε από τις πληροφορίες που έχουμε από πηγές της ειδικευμένης στα αυτοδιοικητικά δημοσιογραφίας, αναμένεται χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο για την εκπόνηση μελετών, που θα υποδείξουν τα μέτρα που πρέπει  να ληφθούν ανά τομέα. Οι πληροφορίες μιλούσαν για «τέλος Φεβρουαρίου», αλλά θα είμαστε ευτυχείς αν προχωρήσουν μέσα στον Μάρτιο. Οπότε οι προθεσμίες του νόμου θα παραταθούν.

Αλλά η προσαρμογή των πόλεων, βασικών παραγωγών αερίων του θερμοκηπίου, στην κλιματική αλλαγή είναι επείγουσα υπόθεση και ευκαιρία αναβάθμισης και της ποιότητας ζωής, όχι «μπελάς» που πρέπει ν’ αποφύγουμε με τη μέθοδο των «παρατάσεων».

Γιώργος Κανέλλης