Επιβαρυντικός για την πανίδα της περιοχής ο φωτισμός του τείχους Δυμαίων

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗ ΠΑΤΡΑΣ

Πάτρα  17-Ιουνίου-2021

Ασυμβίβαστος με την προστατευόμενη περιοχή Ramsar και ιδιαίτερα επιβαρυντικός  για την πανίδα της περιοχής είναι ο φωτισμός του τείχους Δυμαίων που έχει προσφάτως εγκατασταθεί και λειτουργεί, με προβολείς σε όλη την περίμετρό του. Τα παραπάνω καταγγέλλει η Οικολογική Κίνηση Πάτρας η οποία με έγγραφά της προς την Εφορία Αρχαιοτήτων  Αχαΐας, τονίζει την ανάγκη προστασίας της πανίδας των υγροτοπικών περιοχών (λιμνοθάλασσες Προκόπου και Πάπα) από την προκαλούμενη φωτορύπανση.

Στην από 12-5-2021 επιστολή της, η ΟΙΚΙΠΑ αναφέρει πως ο φωτισμός αυτός μπορεί να αποσκοπεί στην ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί και παράγοντα αποπροσανατολισμού της μεταναστευτικής ορνιθοπανίδας και δυσχέρανσης της κίνησης της τοπικής ορνιθοπανίδας από υγρότοπο σε υγρότοπo. Επίσης  αποπροσανατολίζει τα έντομα με δραματικά αποτελέσματα στους πληθυσμούς τους, που συνεπάγονται τόσο ένα ισχυρό πλήγμα στην επικονίαση της χλωρίδας του εθνικού πάρκου όσο και σοβαρή διατάραξη της τροφικής αλυσίδας, με δεδομένο ότι οι πληθυσμοί των εντόμων είναι θεμελιώδους σημασίας για τη διατροφή των πτηνών.

Τα πλήγματα αυτά στην ομαλή κίνηση της ορνιθοπανίδας, και στους πληθυσμούς των εντόμων, θα οδηγήσουν σε σοβαρή, μη ανεκτή υποβάθμιση του υγροτοπικού οικοσυστήματος του Εθνικού πάρκου και για το λόγο αυτό ζητά είτε την πλήρη κατάργησή του, είτε τη χρήση του για περιορισμένο χρόνο (ελάχιστες ημέρες ετησίως) σε περιπτώσεις πχ εκδηλώσεων  με επίκεντρο το χώρο αυτόν.

Στην απάντησή της η Εφορία Αρχαιοτήτων Αχαΐας μεταξύ άλλων ανέφερε πως «η εγκατάσταση του φωτισμού ανάδειξης έγινε βάσει μελέτης που εγκρίθηκε από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού. Βασικές αρχές του φωτισμού ανάδειξης είναι ο σεβασμός προς το μνημείο σε συνάρτηση με τις εντάσεις φωτισμού, η υπογράμμιση της αρχιτεκτονικής δομής του, με ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση της άσκοπης διασποράς του φωτός στη γειτνιάζουσα φύση».

 Καλεί δε την οικολογική Κίνηση «εφ’ όσον έχει στη διάθεσή της συγκεκριμένα δεδομένα που να τεκμηριώνουν την πιθανή πρόκληση βλάβης στην πανίδα και την εν γένει οικολογική ισορροπία της περιοχής από το φωτισμό ανάδειξης, να τα θέσει υπ’ όψη της υπηρεσίας  έτσι ώστε να είναι δυνατή η βάσει στοιχείων επανεξέταση των παραμέτρων λειτουργίας του φωτισμού».

Απαντώντας στην επιστολή της Εφορίας Αρχαιοτήτων η ΟΙΚΙΠΑ επισημαίνει τα ακόλουθα:

Η εκπόνηση ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης για δραστηριότητες εντός ευαίσθητων περιοχών όπως ζωνών με Νομικό καθεστώς «NATURA» και άλλων, αποτελεί νομική υποχρέωση των ασκούντων τη δραστηριότητα – παρέμβαση και όχι των παρατηρητών της περιβαλλοντικής όχλησης ή βλάβης.

Κατά τη διαδικασία παρακάμφθηκε ο οικείος Φορέας Διαχείρισης όπου από ότι γνωρίζουμε, για το συγκεκριμένο δεν του διαβιβάστηκε κανένα αίτημα εξέτασης και γνωμοδότησης όπως από το νόμο προβλέπεται. Επειδή δε είναι σε εξέλιξη η εποχή αναπαραγωγής και μετανάστευσης πρέπει άμεσα να γίνει παύση του φωτισμού. Ήδη αποικία αναπαραγωγής μελισσουργών (Merops apiaster), η νοτιότερη της Ελλάδας που βρισκόταν σε μικρή απόσταση δυτικά, έχει ήδη εγκαταλείψει την περιοχή.

Στο θέμα παρενέβη και ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς και Κυπαρισσιακού κόλπου ο οποίος με επιστολή του στην  Εφορία Αρχαιοτήτων Αχαΐας αναφέρει:

 «Η πρόσφατη εγκατάσταση φωτισμού στον αρχαιολογικό χώρο, εντός της Ζώνης Α΄ του Εθνικού Πάρκου και σε περιοχή που φιλοξενεί πληθυσμούς ευαίσθητων ειδών πουλιών & ζώων, δημιουργεί δυνητικά σημαντική όχληση για την πανίδα καθώς και κινδύνους για τη διατήρηση των προστατευόμενων ειδών και την επίτευξη των στόχων διατήρησης που έχουν τεθεί για την συγκεκριμένη περιοχή του δικτύου NATURA 2000. Δεν είναι εις γνώση μας, εάν έχουν μελετηθεί επαρκώς οι δυνητικές αυτές επιπτώσεις στα προστατευόμενα είδη, ούτε είχε ενημερωθεί σχετικά ο Φορέας Διαχείρισης πριν την εγκατάσταση του έργου.

 Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε να μας αποσταλεί η εγκεκριμένη μελέτη για τις φωτεινές πηγές του Τείχους Δυμαίων προκειμένου ο ΦΔΥΚΣ & ΚΚ να λάβει λεπτομερή γνώση επί του θέματος».

Η επιστολή του Φορέα κοινοποιείται και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος προκειμένου  «Να εξετάσει την αναγκαιότητα κατάταξης του εν λόγω έργου σε κατηγορία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, κατά την παρ. 6 του αρ. 1 του ν.4014/2011, εν όψει των δυνητικά αρνητικών και δύσκολα αντιστρέψιμων επιπτώσεων που μπορεί να προκληθούν στα ευαίσθητα είδη της περιοχής που είναι χαρακτηρισμένη ως περιοχή Ramsar, Εθνικό Πάρκο, Καταφύγιο Άγριας Ζωής & περιοχή «Natura 2000» όπως είναι η μείωση ή/και τοπική εξαφάνιση πληθυσμών αρπακτικών πουλιών, οι μετακινήσεις νυχτόβιων θηλαστικών όπως το τσακάλι και η βίδρα, κλπ,  λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της πρόληψης.

 Η  ΟΙΚΙΠΑ επισημαίνει ότι η παραπάνω παρέμβαση είναι αναμενόμενο, περισσότερο να μας εκθέσει στους ευρωπαϊκούς θεσμούς περιβάλλοντος σε αναμενόμενο έλεγχο και καταδίκη της χώρας μας, παρά να προβάλει την περιοχή, γι΄ αυτό και ζητά την επανεξέταση του θέματος από την Εφορία Αρχαιοτήτων.

 

Πληροφορίες για δημοσιογράφους:

Γιώργος Χείρας τηλ 6977822005